1. Postanowienia wstępne oraz kontakt.

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ze sklepu internetowego marki VESTUS pod adresem www.vestus.pl.oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez VESTUS

1.2. Sklep internetowy działający pod adresem www.vestus.pl jest prowadzony przez Firmę PPH Jan Witowski z siedzibą przy ul. Słowackiej  15, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-003-41-48

1.3 Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

   1.3.1. pod adresem PPH Jan Witowski, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz 

   1.3.2. - telefonicznie pod numerem 661-123-624  Infolinia jest czynna od 8:00 do 16;00 w dni robocze. 

   1.3.3. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@vestus.pl

   1.3.4. przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

1.4. Dla potrzeb interpretacji regulaminu, poniżej przedstawiony został słowniczek pojęć:

   1.4.1. VESTUS / Sprzedawca – PPH Jan Witowski, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz, NIP- 734-003-41-48

   1.4.2. Klient- osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca  ze sklepu internetowego VESTUS.

   1.4.3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

   1.4.4. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   1.4.5. Sklep- prowadzony przez VESTUS sklep internetowy pod adresem www.vestus.pl

   1.4.6. Cena – jest to cena Towaru określona w złotych polskich wyrażana w wartości brutto (uwzględniająca  podatek VAT) lecz nie uwzględniająca transportu.

   1.4.7. Towar/Produkt - rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.

   1.4.8. Koszyk -  usługa udostępniana każdemu Klientowi który korzysta ze Sklepu pod adresem www.vestus.pl . Umożliwiająca podgląd Klientowi podgląd Towaru zakupionego przez Klienta, modyfikację zamówienia pod względem ilości, adresu dostawy, formy płatności, formy dostawy, możliwość wpisania kodów rabatowych opisanych w odrębnych regulaminach i promocjach.

   1.4.9. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

   1.4.10. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

   1.4.11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

   1.4.12. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.

   1.4.13.  Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

1.5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

1.6. Umowy zawierane w ramach Sklepu są w języku polskim

            

  1. Zasady korzystania ze sklepu.

2.1.1. Aby korzystać ze Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:

2.1.2. Dostęp do internetu

2.1.3. przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10.

2.1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

2.1.5. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

2.1.6. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

2.1.7. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu.

2.1.8. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.

2.1.9. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.1.10. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

2.1.11. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

    

  1. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

3.1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych:

   3.1.1. Konta

   3.1.2. Formularza zamówienia

   3.1.3. Newslettera

   3.1.4. Formularza kontaktowego

3.2. Zamówienie mogą złożyć Klienci:

   3.2.1. zarejestrowani, posiadający Konto w Sklepie

   3.2.2. niezarejestrowani, nieposiadający Konta w Sklepie – zakupy bez rejestracji i logowania.

3.3. W celu założenia Konta w Sklepie należy wykonać następujące czynności:

   3.3.1. Wypełnić w sposób prawidłowy formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu ( w szczególności podania wymaganych danych zgodnych ze stanem faktycznym i ustalenia przez Klienta loginu i hasła)

   3.3.2. Dokonać aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres email Klienta.

3.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3.5. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są nieodpłatne.

3.6. Klient posiadający aktywne konto składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar i wybiera sposób zapłaty oraz sposób dostawy.

3.7. Klient nie posiadający konta w Sklepie, może dokonać zamówienia Produktu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

3.8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

3.9. Utworzone przez Klienta Konta w Sklepie prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z posiadania Konta i żądać jego usunięcia w każdym czasie.

3.10. VESTUS  może zablokować Konto Klienta w następujących przypadkach:

   3.10.1.w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa

   3.10.2.powtarzające się naruszanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

   3.10.3.co najmniej dwukrotne zamówienie przez Klienta Produktów z płatnością za pobraniem, z podaniem nieprawdziwych danych adresowych,

3.11. W przypadku zablokowania konta Klienta, zamówienie zostanie anulowane w przeciągu 2 dni roboczych. Jeśli klient dokonał zapłaty za zamówienie, kwota zapłaty zostanie zwrócona w całości.

     

  1. Zawarcie umowy i realizacja zamówień

4.1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.

4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4.3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

   4.3.1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

   4.3.2. wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,

   4.3.3.  złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4.4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę.

4.6. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

4.7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4.8. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.

        

  1. Zasady płatności

5.1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się:

    5.1.1. W przypadku wyboru rodzaju dostawy w formie przesyłki kurierskiej – zgodnie z wyborem Klienta, za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem internetowym albo gotówką za pobraniem;

    5.1.2. W przypadku wyboru rodzaju dostawy w formie odbioru w Salonie – wyłącznie za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem internetowym.

5.2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu o terminie zapłaty za Zamówienie. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie internetowym. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

           

  1. Dostawa

6.1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Produktów:

    6.2.1. Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres,

    6.2.2. Odbiór osobisty w Punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

    6.2.3. Dostarczenie za pośrednictwem Inpost do wskazanego w procesie zamówienia paczkomatu.

6.3. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane w opisie Produktu w Sklepie internetowym.

6.4. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

6.5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy lub zaksięgowania zapłaty w zależności od wybranej formy zapłaty do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 3 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika,

6.6. Klient zgodnie ze swoim wyborem otrzymuje wraz z Produktem paragon lub fakturę obejmującą Zamówienie

6.7. W przypadku wyboru Odbioru Zamówienia w Salonie, zamówienie czeka na odbiór 7dni. Po tym czasie zostanie odesłane do Magazynu, bez możliwości ponownej wysyłki.

         

  1. Odstąpienie od umowy

7.1.  Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru > .

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

7.3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

7.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

    7.4.1.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    7.4.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    7.4.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

    7.4.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7.6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

7.7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: vestus.pl

7.8. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

       

  1. Reklamację:

8.1. Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

8.2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

8.3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Produktem/Produktami oraz dowodem zakupu:

8.3.1. poprzez wysyłkę na adres Magazynu;

8.3.2. poprzez doręczenie do sklepu stacjonarnego VESTUS.

8.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub nazwę podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

8.5. Zgłoszenie reklamacji powinno być pisemne poprzez wypełnieni formularza znajdującego się pod linkiem https://www.vestus.pl/content/12-zwroty-i-reklamacje

8.6. VESTUS rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

       

  1. Dane osobowe

9.1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

9.2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

9.3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

9.5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9.6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

9.8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

9.9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

            

  1. Postanowienia Końcowe

10.1. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

10.2. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

10.3. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:

    10.3.1. Wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz

    10.3.2. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

10.4. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

10.5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

10.6. Załączniki do Regulaminu stanową jego integralną część.