Regulamin karty podarunkowej  Vestus

 

 

Słowniczek:
 Wydawca/Akceptant – PPH Jan Witowski, siedziba ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz  NIP 734-003-41-48.
 Karta podarunkowa - bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej karty, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w salonach Vestus

 Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową Vestus w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Vestus
 Użytkownik - każdorazowy posiadacz karty podarunkowej;
Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w salonach Vestus;

Usługi - usługi świadczone w salonach Vestus

Salon – firmowy sklep Wydawcy położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , oferujący Towary i Usługi

 

1.Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabycia, aktywacji i używania karty podarunkowej Vestus.

2. Kartę podarunkową można nabyć w Salonach Vestus.

3. Aktywacja karty następuję poprzez doładowanie jej środkami pieniężnymi w Salonie.

Minimalna wartość doładowania to 50zł

4. Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić za pomocą karty płatniczej lub kredytowej akceptowanej w Salonie lub za pomocą gotówki.

 

5. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem karty podarunkowej Vestus  w Salonach Wydawcy, w okresie ważności karty podarunkowej, to jest 12 miesięcy liczone od dnia zakupu karty podarunkowej .

 

Okres ważności karty Podarunkowej Vestus nie może być przedłużony. Środki pieniężne, które nie zostały zrealizowane przed upływem ważności karty zostaną utracone.

 

6. Z karty podarunkowej Vestus nie można korzystać dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Vestus.

 

7. Karta podarunkowa Vestus upoważnia do zakupu w Salonach, również towarów objętych promocjami i rabatami.

8. Karta podarunkowa Vestus może być użyta wielokrotnie, o ile pozwalają na to środki pieniężne pozostałe na koncie Nabywcy.

 

9. W przypadku zakupu towarów ilość zgromadzonych środków na koncie karty podarunkowej zostaje pomniejszona o wartość zakupu.

 

10. W przypadku kiedy wartość zakupu  w Salonie jest wyższa od wartości środków pieniężnych przypisanych do karty podarunkowej, Nabywca karty jest zobowiązany do dopłaty różnicy.

Jeżeli zakup jest o niższej wartości niż wartość środków pieniężnych , różnica nie podlega zwrotowi, lecz zostaje na koncie karty podarunkowej do wykorzystania przy kolejnym zakupie.

 

11.Karta podarunkowa zakupiona w Salonie Vestus nie podlega zwrotowi, również w sytuacji, kiedy okres jej ważności minął.

12. Wymiana karty podarunkowej na środki pieniężne, w tym na gotówkę nie jest możliwa.

13. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia salda w salonie Vestus.


14. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela, nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu

Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Vouchera w sposób nieuprawniony.


15. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za karty podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.


16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej Vestus, w następujących przypadkach:

-gdy karta jest uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych

-termin ważności karty podarunkowej upłynał

-braku technicznej możliwości realizacji karty podarunkowej z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy,

17. Reklamacje związane z kartami podarunkowymi Vestus mogą być składane w Salonach Vestus lub wysłane pod adres: PPH Jan Witowski, Słowacka 15, 33 -300 Nowy Sącz.

Odpowiedź na reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

18. Karta podarunkowa Vestus nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą. Przedmiotowa karta jest znakiem legitymacyjnym na okaziciela, do którego mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r kodeks cywilny.19.Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem
www.vestus.pl

 

20. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian
technicznych aspektów wydawania i obsługi kart podarunkowych lub w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę.