Karta stałego klienta - regulamin i zasady

 

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

a.       Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta VESTUS („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta VESTUS („Karty Stałego Klienta”).

b.      Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest PPH JAN WITOWSKI UL. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz,  NIP: 734-003-41-48,(„Organizator”).

c.       Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora w Sklepach Firmowych VESTUS na terytorium Rzeczpospolitej Polski, z wyłączeniem sklepu internetowego. Aktualna lista Sklepów VESTUS  znajduje się na stronie internetowej: www.vestus.pl

d.      Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.vestus.pl oraz w Sklepach Firmowych VESTUS na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.       WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA VESTUS

a.       Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta
Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:

                                                   i.      Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,

                                                 ii.      Klient dokonał jednorazowego zakupu towarów VESTUS w łącznej wysokości minimum 600,00 złotych w Sklepie Firmowym VESTUS.

                                                iii.      Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin

                                               iv.      Klient wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy w Sklepie VESTUS oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie

 

3.       POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

a.       Karty Stałego Klienta będą wydawane W Salonach Firmowych VESTUS.

b.      Klient który dokona zakupów towarów VESTUS w jednym ze Sklepów VESTUS po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. 2.a.ii powyżej.

c.       Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do otrzymania 5% rabatu na każde zakupy towarów VESTUS dokonane w Sklepach Firmowych VESTUS („Rabat”). Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.

d.      Rabatu nie można wymienić na gotówkę.

e.      Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów VESTUS.Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów VESTUS W Sklepach Firmowych VESTUS, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.

f.        W celu naliczenia Rabatu należy okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.

g.       W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej. Zwrot nastąpi na Kartę Podarunkową VESTUS. Szczegółowe zasady używania Kart Podarunkowych VESTUS określa Regulamin Kart Podarunkowych VESTUS dostępny na stronie internetowej: www.vestus.pl   oraz w Sklepach VESTUS.

 

4.       DANE OSOBOWE

a.       Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie

b.      Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest firma PPH Jan Witowski, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz NIP 734-003-41-48. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych na formularzu zgłoszeniowym.

c.       Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).

d.      Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych.

e.      Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.

f.        Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

 

5.        CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU

a.       Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać  przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.vestus.pl  Organizator na prawo zakończyć niniejszy
Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie
internetowej: www.vestus.pl

b.      Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o rezygnacji Sklepie VESTUS na adres siedziby Organizatora oraz pod adresem bok@vestus.pl

c.        Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania
przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych zgodnie z pkt. 4 Regulaminu.

 

6.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a.       Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno Sklepach VESTUS oraz na
stronie internetowej: www.vestus.pl . Zmieniony Regulamin, nie będzie
dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba
że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta. Zmiany będą obowiązywać
od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.vestus.pl

b.      Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.