Regulamin Voucheru zakupionego w sklepie internetowym www.vestus.pl

 

 

Słowniczek:
1. Wydawca/Akceptant – PPH Jan Witowski, siedziba ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz  NIP 734-003-41-48.


2. Voucher podarunkowy - elektroniczny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej Vouchera, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji tylko w sklepie internetowym www.vestus.pl

 Voucher wydawany jest przez Wydawcę w formie papierowej lub w postaci elektronicznej  wysłany na wskazany adres email w formie pdf.


3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w następstwie zamówienia na adres
e-mail lub adres wysyłki otrzymała od Wydawcy Vocher, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;


4. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Vouchera;


5. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;

 

6. Usługi - usługi świadczone w Sklepie internetowym;

 

 

I.              Postanowienia ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania go do realizacji,
po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.


2. Nabywca może otrzymać Voucher w formie papierowej  lub na adres e-mail: w zależności jaki rodzaj Vouchera zakupił na stronie internetowej www.vestus.pl . Jeśli jest to Voucher elektroniczny, Voucher wysyłany jest w formacie pdf na wskazany w zamówieniu adres email. Jeśli został zakupiony Voucher z wysyłka na wskazany adres domowy, Voucher jest drukowany i pakowany.  Nie zależenie czy jest to Voucher elektroniczny czy drukowany, jest on do wykorzystania tylko w sklepie internetowym.

 

3. Voucher  o którym mowa wysyłany jest po zaksięgowani wpłaty równej wartości zamówionego Vouchera.

 

4.Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem VOUCHERA w Sklepie internetowym Wydawcy, w okresie ważności Vochera, to jest 12 miesięcy liczone od dnia zakupu Vouchera.


5. Realizacja Vouchera polega na wpisaniu kodu z Vouchera, który pomniejsza wartość zamówienia maksymalnie o wartość Vouchera.

 

6. Voucher uprawnia do obniżenia zamówienia maksymalnie o wartość Vochuchera  tylko podczas jednego zakupu, oznacza to że należy go wykorzystać w całości jednorazowo. Jeśli nie zostanie wykorzystany w całości jednorazowo, pozostałe środki przepadają.

 

7. Voucher może być użyty wyłącznie w Sklepie internetowym Wydawcy www.vestus.pl 


8. Voucher nie może być wymieniany na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części,
inną Kartę oraz nie podlega zwrotowi.


9. Voucher jest elektronicznym bonem towarowym tylko i wyłącznie na okaziciela. Realizacja
transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy
Użytkownik wejdzie w posiadanie Vouchera w sposób nieuprawniony.


10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.


11. Voucher jest ważny i aktywny przez okres 12 miesięcy od chwili zakupu. Po upływie w/w terminu 12 miesięcy VOUCHER zawsze traci ważność.


II. Zasady korzystania z Karty
1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie internetowym wyłącznie ważny Voucher, który nie był użyty ani raz.


2. Wartość Vouchera  jest równa ilości środków zakupionych.


3. W chwili użycia Vouchera, należy podczas realizacji płatności podać unikatowy kod Vouchera, wtedy wydawca pomniejszy zamówienie maksymalnie o wartość Vouchera. Jeśli zamówienie jest mniejsze niż wartość Vouchera, Wydawca pomniejszy zamówienie maksymalnie o wartość zamówionego towaru. Nie dotyczy to kosztów transportu. Reszta środków przepada, gdyż Voucher można wykorzystać tylko raz.


4. Przy realizacji Vouchera, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość
otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem
płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna
wartość nominalna Vouchera.


6. Użytkownik może posługiwać się Voucherem tylko raz.

 

7. Informację o dacie ważności i sumie środków zgromadzonych na Voucherze, Użytkownik może uzyskać pisząc na adres bok@vestus.pl podając kod Vouchera taka informacja jest również zawarta na Voucherze.


8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji VOUCHERA m.in. w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Vouchera,
b) braku technicznej możliwości realizacji Vouchera z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, po
bezskutecznej dwukrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem Wydawcy,
c) uszkodzenie Vouchera z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym
odczytanie danych, zapisanych na Voucherze).


III. Zwrot Towarów lub obniżenie ceny
1. Postanowienia znajdujące się w tym przepisie mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zwrotu
Towarów lub obniżenia ceny będącego następstwem uznania przez Wydawcę reklamacji Towaru lub
Usługi. Wskazane w tym przepisie postanowienia nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień
przysługujących konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


2. Z zastrzeżeniem treści ust.1, powyżej w przypadku zwrotu Towarów, nabytych w Sklepach
Wydawcy przy użyciu Vouchera lub w przypadku obniżenia ceny, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, nowy Voucher, na którym będą zapisane środki w kwocie odpowiadającej cenie Towaru podlegającego zwrotowi lub wartości, o którą Sprzedawca dokonał obniżenia ceny. Voucher będzie ważny przez okres kolejnych 12 miesięcy.


IV. Niewykorzystanie Vouchera
1. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Vouchera, środki zawarte na Voucherze
pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy ich zwrotu.

V. Postanowienia końcowe
1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę).
2. Voucher podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem
www.vestus.pl
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian
technicznych aspektów wydawania i obsługi VOUCHERÓW lub w celu zapobiegania nadużyciom.. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę.