Facebook
Twitter

Regulamin

Regulamin konkursu „Wygraj Voucher 500 zł”

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „wygraj voucher 500 zł”.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest firma PPH Jan Witowski z siedzibą przy ul. Słowackiej 15, 33-300 Nowy Sącz nr NIP 734-003-41-48
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja marki VESTUS.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Sklepach firmowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vestus.pl
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 01.06.2019 r. i trwa do dnia 30 czerwca 2019 r.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia
 7. Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym i spełni łącznie warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 8. W akcji promocyjnej „ Wygraj Voucher 500 zł” nie mogą brać udział pracownicy salonów firmowych VESTUS oraz ich rodziny.

2 Zasady Akcji Promocyjnej

 1. W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym zakupi w ramach jednej transakcji towar oferowany przez Organizatora do bieżącej sprzedaży, jest uprawniony do wzięcia udziału w akcji „wygraj voucher 500 zł”
 2. Bezpośrednio po dokonaniu zakupów w salonach firmowych VESTUS. Klient otrzymuje ulotkę z opisem co należy zrobić aby wziąć udział w konkursie „wygraj voucher 500zł”
 3. Klient po dokonaniu zakupów musi wejść na stronę facebooka VESTUS, adres: https://www.facebook.com/Vestus-648457388629988/ odnaleźć post opisujący promocję „Wygraj Voucher 500 zł” następnie pod postem w komentarzu należy podać numer paragonu, potwierdzający zakup towaru w salonie firmowym VESTUS, w okresie trwania akcji promocyjnej to jest w dniach od 01-06-2019 do 30-06-2019
 4. Wygrany paragon zostanie podany w dniu 02-07-2019
 5. Właściciel wylosowanego paragonu, po odbiór Vouchera musi udać się do jednego z salonów firmowych VESTUS wraz z wygranym paragonem.

 

3 Postanowienia Końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej vestus.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 209