Facebook
Twitter

Polityka prywatności

Nowy Sącz, dnia 24 maja 2018 r. 

Szanowni Państwo,

Jan Witowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Jan Witowski z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7340034148 (dalej jako „Administrator”), wobec wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna. 

W związku z powyższym Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do:

 

 1. wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub

 2. do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub

 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub

 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także

 5. na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

 

W szczególności, jeżeli są Państwo:

 

 • Uczestnikiem programu: „karty stałego klienta VESTUS” (dalej jako „Program lojalnościowy”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z uczestnictwem w Programie lojalnościowym, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;


Administrator pragnie również Państwu wyjaśnić, że podane dane mogą być:

 

 • Przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO; 

 • Przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

W szczególności, jeżeli są Państwo:

 • Uczestnikiem Programu lojalnościowego – dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie lojalnościowym, a także po zakończeniu uczestnictwa w Programie lojalnościowym, na czas zgodny z przepisami prawa;

Administrator informuje również, że:

 • Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego;

 • Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dodatkowo Administrator wyjaśnia, że:

 • Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (pochodzą od osoby, której dotyczą);

 • Podanie danych jest dobrowolne (choć dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności);

 • Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z Polityką Prywatności, co nie wywołuje żadnych skutków prawnych bowiem wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane;

 •  Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: info@vestus.pl