Facebook
Twitter

Karta stałego klienta

REGULAMIN  KARTY  STAŁEGO  KLIENTA  VESTUS

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”) w salonach firmowych VESTUS .
2. Wystawcą Karty jest firma P.P.H. Jan Witowski, Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz.

KARTA STAŁEGO KLIENTA

1. Warunkiem przystąpienia do programu i uzyskania "Karty stałego Klienta  VESTUS" jest:

  1. ukończenie przez Klienta 18. roku życia;
  2. dokonanie jednorazowego zakupu  za min. 500zł w  jednym z salonów firmowych VESTUS lub przedstawienie dowodów zakupu z okresu ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę powyżej 500zł
  3. wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz podaniem danych  personalnych  i wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie danych w komputerowej bazie Vestus,
  4. zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Każda Karta posiada unikatowy numer i jest przypisana do danego Klienta – właściciela Karty. Klient może posiadać tylko jedną kartę.
3. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w salonach VESTUS jest okazanie Karty
4. Karta upoważnia do:
- 5% rabatu na zakupy w salonach firmowych Vestus
- korzystania z oferty przygotowanej tylko dla Stałych Klientów VESTUS
5. Uczestnicy nie mogą sumować rabatów z kilku kart
6. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi
7. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.
8. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel salonów VESTUS nie przedstawi nowych zasad funkcjonowania Karty Stałego Klienta.
9. Karta upoważnia do zakupów w następujących salonach firmowych VESTUS :

SALON FIRMOWY VESTUS
ul. Sobieskiego 24,
33-300 Nowy Sącz

SALON FIRMOWY VESTUS
GALERIA PRIMA
ul. Okulickiego 16c
37-450 Stalowa Wola

10. Vestus zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.
11. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.
12. Vestus zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.
13. Klient w ramach „Kart stałego Klienta” będzie informowany o przeprowadzanych akcjach promocyjnych, wyprzedażach oraz wszelkich akcjach marketingowych Vestus.
14. Każdy klient, który rzetelnie wypełni formularz zgłoszeniowy dokonując zakupów, w dniu urodzin otrzyma 20% rabatu na zakupy. Warunkiem jest posiadanie aktywnej „Karty stałego Klienta” założonej co najmniej 1 dzień przed datą urodzin. Uczestnik będzie również zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

DANE OSOBOWE

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Klienta jest równoznaczne z usunięciem Klienta z Programu.
2. Prośbę o wypisanie Klienta z bazy Klientów otrzymujących mailingi jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu się Klienta do Vestus i oddaniu pracownikowi Karty.
3. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez P.P.H. Jan Witowski, Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz oraz są powierzane innym podmiotom współpracującym z P.P.H. Jan Witowski, Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
4. Ujawnienie przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
5. Vestus przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.

REKLAMACJE

  1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
  3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
  4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2017