Facebook
Twitter

Karta stałego klienta

 

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA VESTUS

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Karta Stałego Klienta VESTUS” (dalej jako „Program lojalnościowy”) organizowanym przez Jana Witowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Jan Witowski z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7340034148 (dalej jako „Organizator”).

 

 1. DEFINICJE

 

  1. Deklaracja – wniosek o przyjęcie do Programu lojalnościowego, wypełniany przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, w formie pisemnej na udostępnionym formularzu.

  2. Uczestnik – osoba fizyczna, która została zarejestrowana w Programie lojalnościowym na podstawie złożonej Deklaracji, wypełnionej zgodnie z Regulaminem.

  3. Karta Klienta – karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowana przez numer umieszczony na karcie.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. Warunkiem przystąpienia do Programu lojalnościowego i uzyskania Karty Klienta jest:

   1. Dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę minimum 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w jednym z salonów firmowych Organizatora lub przedstawienie dowodów zakupu z okresu ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę powyżej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

   2. Wypełnienie Deklaracji obejmującej dane osobowe Uczestnika oraz jego zgodę na ich przetwarzanie w bazie Organizatora;

   3. Zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

  3. Możliwość skorzystania przez Uczestnika, posiadającego Kartę Klienta z Programu lojalnościowego jest uzależniona od jej okazania.

  4. Karta Klienta upoważnia do:

   1. 5% (słownie: pięć procent) rabatu w salonach firmowych Organizatora;

   2. 20% (słownie: dwadzieścia procent) rabatu w salonach firmowych Organizatora w dniu urodzin Uczestnika pod warunkiem posiadania Karty Klienta co najmniej jeden dzień przed datą urodzin oraz okazania dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

   3. Korzystania z innych ofert Organizatora.

  5. Uczestnik może mieć tylko jedną aktywną Kartę Klienta.

  6. Uczestnicy nie mogą sumować rabatów z kilku Kart.

  7. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.

  8. Karta Klienta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

  9. Karta Klienta zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu lojalnościowego.

  10. Karta upoważnia do zakupów w salonach firmowych VESTUS.

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej Programem lojalnościowym.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty Klienta, w tym nieuprawnione jej użycie w sytuacji, gdy Uczestnik nie zawiadomił Organizatora o fakcie utraty Karty Klienta celem jej zablokowania.

  14. Karta Klienta uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację lub identyfikację Uczestnika nie będzie honorowana.

  15. Uczestnik w ramach Karty Klienta będzie informowany o przeprowadzanych akcjach promocyjnych, wyprzedażach oraz innych akcjach marketingowych.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

  1. Dane osobowe Uczestnika podane w związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z uczestnictwem w  Programie lojalnościowym oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a także na podstawie zgody Uczestnika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

  2. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora na podstawie zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.

  3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt 3.1.

  4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie lojalnościowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od uczestnictwa w Programie.

  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

   1. Żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

   2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie lojalnościowym, a także po zakończeniu uczestnictwa Uczestnika w Programie, na czas zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Uczestnika – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

 1. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

  1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie lojalnościowym w przypadku gdy:

   1. Uczestnik nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu;

   2. Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie lojalnościowym, w celach związanych z przedmiotowym uczestnictwem;

   3. Deklaracja została wypełniona niepoprawnie lub dane personalne Uczestnika nie zostały potwierdzone.

  2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie lojalnościowym za powiadomieniem w okoliczności, gdy Uczestnik podał w Deklaracji nieprawdziwe dane.

  3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Organizatora w tym zakresie.

  4. Program lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony. Rozpoczyna się od ogłoszenia Organizatora o jego rozpoczęciu.

  5. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

 1. REKLAMACJE

  1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  2. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.

  3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

  4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

 

 1. ZMIANY I ZAWIADOMIENIA

 

  1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu ze skutkiem na przyszłość.

  2. W wypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Organizator zawiadomi Uczestników o dokonanych zmianach poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu w Salonach, na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.

  3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

  4. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Karta Stałego Klienta VESTUS” lub pocztą elektroniczną na adres: vestus@vestus.pl.

  5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora.